Familjen är kärnan i allt vi tror och allt vi gör

Genom vår tro att vi är inspirerade att vara goda och omtänksamma grannar

Läran och Förbunden

Plymouthbröderna och politiken

Vår syn på regering, lagstiftning och röstning

Bröderna är opartiska och tror att regeringen (oavsett vad det politiska partiet eller enskilda kandidater representerar) tillsätts genom Guds vilja. Medan vi kontinuerligt och konsekvent ber om en bra regering, röstar vi av samvetsskäl inte. De flesta länder, där röstning är obligatoriskt, har undantag för dem som har samvetsbetänkligheter mot att rösta.

Fastän vi inte röstar är vi mycket uppmärksamma på politiken i våra respektive länder och, som alla kristna kyrkor, tar Plymouthbröderna ibland ställning till om lagstiftning och politik överensstämmer med Bibelns läror. Vi lobbar då aktivt med ledamöterna och utövar våra personliga, demokratiska rättigheter som medborgare i ett fritt samhälle.


Bröder var med i båda världskrigen

Medlemmar i Kristna Kyrkan Plymouthbröderna tjänstgjorde som värnpliktiga i de båda världskrigen och krigen i Korea och Vietnam. De fick tjäna sina respektive länder tillsammans med icke-bröder. Bröderna tog ställning som icke-stridande och inte som vapenvägrare. De fick utstå mycket smälek, särskilt under Första Världskriget, för att de inte bar vapen, men tid och erfarenhet visade att det var mycket modigt att gå ut obeväpnad till fronten för att rädda sårade.

Bröder har varit med på många ställen, som i Papua-djunglerna i Nya Guinea, öknarna i Nordafrika, stränderna vid Dunkerque, landstigningen i Normandie samt i Korea och Vietnam. De har tjänat i frontlinjen som bårbärare och i hemliga signalspanings-enheter. En av dem var andre chefsläkare på ett av de största armésjukhusen i Australien.

Exempel på värdet av deras arbete är utmärkelser för tapperhet i tjänst under Första Världskriget, inklusive ”Militärkorset”. En fånge på Changi Camp i Singapore fick utmärkelse för hur han hjälpt andra krigsfångar. Under det kalla krigets spänningar i Europa blev en av Bröderna utsedd till ”Årets soldat” två år i rad.
UTDRAG FRÅN NATIONELLA ARKIV AUSTRALIEN

F. KINGSLEY NORRIS (D.G.A.M.S.)
DIRECTOR-GENERAL AUST. MEDICAL SERVICE
AUST. ARMY 1942-43 FORCES

Förluster och sjukdomar hade tunnat ut leden katastrofalt bland vår sjukvårdspersonal och efter flera vädjanden blev vi slutligen tilldelade en extra fältambulans. Den var bemannad av en grupp ”vapenvägrare”…

…Jag diskuterade situationen med enhetschefen och beslutade att flytta över hans ambulans till Soputa, där situationen var kritisk och våra förluster i stupade och sårade blev allt större.

De ”samvetsömma” bårbärarna beordrades till fronten och inte en enda av dem tvekade. Några blev dödade och andra skadade. Jag observerade att inte en enda bårbärare eller grupp tog någon paus innan de återvände efter att ha lämnat av en skadad soldat.

På samma sätt som männen vid Mons gav den basens namn guldglans, blev ”samvetsöm” ett ädelt ord som respekterades och aktades högt. Denna episod vid Soputa är ett av de mest inspirerande exemplen på moraliskt och fysiskt mod som jag erfarit.